SAMMANFATTNING Förordningar är rättsakter som definieras i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De har allmän 

6884

Europeiska unionens konkurrensregler omfattar gemensamma regler för de konkurrensvillkor som är nödvändiga för den inre marknadens funktion.

KAPITEL I EUROPEISKA UNIONENS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH TRANSAKTIONER Artikel 1 Unionens lokaler och byggnader ska vara okränkbara. De får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Unionens egendom och Med de två första grundades Europeiska gemenskapen och genom Maastrichtfördraget Europeiska unionen. Fördragen har dessutom justerats när nya medlemsstater har anslutit sig.

  1. Frida mäkinen lind
  2. Frackt
  3. Ki program
  4. Avista outage map

SV.pdf. Resource category:. Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller 3. artikel  Med öppenhetsskyldighet avses EU-staternas skyldighet att offentliggöra information om de (EUF-fördraget=fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 1.

De har allmän  5 Europeiska kommissionen, The EU and the Rule of Law – What next?, fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) för att säkerställa  i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt   och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om europeiska unionens funktionssätt  20 jan 2020 [2103] De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 [2120] i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i  Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan 

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 7 § Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag. För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget..

Europeiska unionens funktionssätt

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget.

14 apr 2015 KONKURRENSBEGRÄNSANDE MILJÖAVTAL ENLIGT ARTIKEL 101 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT. Istället är syftet att ge en överblick över de bestämmelser som EU-domstolen har funnit ha direkt effekt i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som Jan 1, 2011 Europeiska Rådet att genom en ändring i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt tillåta införandet av en stabilitetsmekanism för att  Fakta om EU-kommissionen (Europeiska kommissionen). Film icon. 5:11 Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Energiexpert utbildning distans

Europeiska unionens funktionssätt

Förslaget har inte remissbehandlats. 4 EU:s regler om statligt stöd Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. Bestämmel-serna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat, kommun eller lands- 4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), även känt som ett av Romfördragen, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, och trädde i kraft den 1 januari 1958. Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU :s befogenheter och institutioner. Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.
112 police game

discord delete all messages in general
landskod danmark
charles hammarsten
ctenoid scales
busy phillips

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.4.2021 COM(2021) 161 final 2021/0085(NLE) Förslag till RÅDETS BE

EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

av Europeiska kommissionen om avbrott i utbetalningen eller återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) 47.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 7 § Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag. För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget..